Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży zostały przyjęte uchwałą Zarządu CEZOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z dnia 16 kwietnia 2021 r.

1. Założenia ogólne

1.1  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania i realizacji umów dotyczących towarów oferowanych przez zarejestrowaną pod numerem KRS 0000585942 oraz posiadającą numer NIP 5860018456 oraz REGON 190273058 spółkę pod firmą Cezos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdynia (dalej: CEZOS).

1.2  Wszelkie umowy zawierane przez CEZOS podlegają realizacji na zasadach wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (dalej: OWS) stanowiących integralną część umowy, co do których NABYWCA potwierdza, iż są pełnym i wyłącznym wyrazem umowy między NABYWCĄ a firmą CEZOS. Wszystkie dodatkowe oraz odmienne warunki czy ustalenia będą wiążące tylko w zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez firmę CEZOS z zastrzeżeniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3  OWS uznaje się za obowiązujące, gdy CEZOS prześle NABYWCY niniejsze OWS przed zawarciem umowy.

1.4  Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Nabywcę.

1.5  Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.

1.6  Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:

     1.6.1  Zapytanie – zapytanie (zamówienie) skierowane przez NABYWCĘ zawierające co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz sposób, termin i miejsce odbioru produktów, których Zapytanie dotyczy

     1.6.2  Potwierdzenie – oświadczenie NABYWCY o przyjęciu warunków realizacji zamówienia (ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności) przedstawionych NABYWCY przez CEZOS w odpowiedzi na Zapytanie.

 

2. Oferta / potwierdzenie zamówienia

2.1  Reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez CEZOS mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jako takie nie są wiążące chyba, że z treści tych dokumentów wynika inaczej.

2.2  Umowa zostaje zawarta w moemencie:

     2.2.1  Potwierdzenia przez NABYWCĘ przedstawionych przez CEZOS, w odpowiedzi na zapytanie (zamówienie) NABYWCY, warunków realizacji zamówienia, w tym terminu realizacji zamówienia oraz przesłania i przyjęcia do stosowania niniejszych OWS;

     2.2.2  Ustalenia w wyniku negocjacji wszystkich warunków realizacji zamówienia i przesłania NABYWCY oraz przyjęcia dla stosowania niniejszych OWS.

2.3  Zamówienia złożone bez uprzedniej oferty CEZOS są traktowane jako zapytanie o możliwość realizacji zamówienia i nie są wiążące dla CEZOS do momentu określenia przez CEZOS warunków i terminu realizacji zamówienia oraz przesłania NABYWCY niniejszych OWS przed zawarciem umowy. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy NABYWCA modyfikuje ofertę CEZOS lub warunki realizacji zamówienia określone przez CEZOS.

 

3. Dokumenty

3.1  Dane umieszczone w katalogach, prospektach, dokumentach ofertowych i kontraktowych w postaci ilustracji, rysunków, wymiarów i wag, wskaźniki zużycia i wydajności oraz inne dane są danymi przybliżonymi i nie są zobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono, że są one wiążące.

3.2  CEZOS zastrzega sobie prawo – w szczególnych przypadkach - do zmiany projektu oraz tam, gdzie to jest wskazane do zmian materiałowych, nie prowadzących do pogorszenia jakości wyrobu.

3.3  CEZOS zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków i innych dokumentów dostarczanych NABYWCY wraz z towarem. NABYWCA nie ma prawa do ich wykorzystywania w innych celach niż korzystanie z nabytych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym nie jest upoważniony do ich kopiowania, powielania czy udostępniania stronie trzeciej. Dokumenty te nie przenoszą własności towarów ani nie implikują przyznania żadnej licencji.

3.4  Rysunki oraz inne dokumenty stanowiące składniki oferty, w razie ich udostępnienia NABYWCY przed zawarciem umowy pozostają własnością CEZOS i na żądanie CEZOS mają być natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.

3.5  CEZOS przysługuje pełna ochrona patentów i rozwiązań technicznych wykorzystanych przy oferowanych wyrobach.

3.6  NABYWCA zobowiązuje się nie przekazywać innym podmiotom informacji ani dokumentacji technicznej, na podstawie której zostały wykonane zakupione przez niego wyroby.

 

4. Ceny, pakowanie, ubezpieczenie

4.1  Ceny sprzedaży lub wykonania produktów przez CEZOS nie zawierają podatków VAT, akcyzy, innych podatków, ceł, które zostaną doliczone do uzgodnionej przez strony ceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2  Ceny podawane przez CEZOS nie uwzględniają opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na produkty według prawa właściwego dla siedziby NABYWCY.

4.3  O ile strony nie uzgodniły tego wprost przed zawarciem umowy, CEZOS nie ubezpiecza wysyłanych NABYWCY towarów, w tym od ryzyka transportowego.

4.4  Koszty opakowania oraz koszt nominalny uzgodnionego przez strony sposobu wysyłki towarów ponosi NABYWCA. Koszt ten zostanie doliczony do ceny towaru w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

5. Przeniesienie ryzyka

5.1  Jeżeli towar ma być przesłany NABYWCY do wskazanego przez NABYWCĘ lub ustalonego przez strony miejsca przeznaczenia, wydanie towaru wraz z przejściem na NABYWCĘ ryzyka przypadkowej utarty lub uszkodzenia towaru, zostaje dokonane z chwilą powierzenia towaru pierwszemu przewoźnikowi.

5.2  Jeśli wysyłka zostanie opóźniona z przyczyn niewypełnienia obowiązków przez NABYWCĘ lub na wyraźne żądanie NABYWCY, ryzyko przypadkowej utarty lub uszkodzenia towaru przechodzi na NABYWCĘ z momentem zawiadomienia go o gotowości do wysyłki.

 

6. Terminy dostaw

6.1  Termin realizacji zamówienia uznaje się za zachowany jeśli w tym terminie towar będzie gotowy do wysyłki / wydania.

6.2  Termin realizacji zamówienia określany przez CEZOS uwzględnia także terminy dostawy poddostawców i kooperantów. W przypadku opóźnień w realizacji dostaw przez te podmioty CEZOS zastrzega sobie prawo do jednostronnego stosownego wydłużenia uzgodnionego przez strony terminu dostawy, o czym CEZOS niezwłocznie poinformuje NABYWCĘ.

6.3  Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z momentem zawarcia umowy zgodnie z pkt. 2.2. niniejszych OWS z zastrzeżeniem pkt 6

6.4  Przestrzeganie terminu realizacji zamówienia uzależnione jest od terminowego wywiązywania się z zobowiązań umownych przez NABYWCĘ. W sytuacji, gdy zgodnie z ustaleniami Stron do realizacji umowy niezbędne jest przekazanie przez NABYWCĘ dodatkowych informacji lub dokumentów, uzyskanie autoryzacji lub zezwoleń, bądź dokonanie płatności zaliczki/zadatku lub całości umówionej ceny, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie odpowiednio przekazania ostatnich wymaganych informacji lub dokumentów, uzyskania ostatnich wymaganych autoryzacji i zezwoleń bądź dokonania uzgodnionych płatności.

6.5  Wszelkie zmiany w realizacji umowy wymagane przez NABYWCĘ w razie ich zaakceptowania przez CEZOS mogą spowodować przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

6.6  CEZOS zastrzega sobie prawo dostawy zamówionych towarów partiami.

6.7  Drobne usterki nie wpływające na możliwość zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania towarów nie wpływają na obowiązek NABYWCY odbioru towarów. W takim przypadku termin realizacji zamówienia uznaje się za dotrzymany.

 

7. Dostawa towarów

7.1  Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów leżących po stronie NABYWCY w tym jeśli towar nie zostanie odebrany przez NABYWCĘ w umówionym terminie, nie zostanie odebrany od przewoźnika, lub NABYWCA odmówi odbioru towaru, CEZOS uprawniony jest do zmagazynowania towarów na koszt i ryzyko NABYWCY. 

7.2  W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 7.1. CEZOS uprawnione jest do wystawienia faktury z tytułu realizacji umowy oraz obciążenia NABYWCY kosztami magazynowania. Jeśli przechowanie odbywa się w magazynach firmy CEZOS, koszty przechowania wynoszą nie mniej niż 1,0% wartości magazynowanych towarów za każdy miesiąc począwszy od daty złożenia do magazynu.

7.3  CEZOS ma prawo ustalenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu z przyczyn, o których mowa w pkt 7.1. prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia NABYWCY od obowiązku zapłaty należności za towar.

7.4  Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa lub znacznie utrudniona na skutek nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od CEZOS – działania siły wyższej – w szczególności takich jak pożar, powódź, wypadek, zamieszki cywilne, wojna, strajk, lokaut, sabotaż, opóźnienie dostawy surowców lub komponentów, embargo, brak lub opóźnienie otrzymania istotnych oficjalnych upoważnień przez dostawcę lub poddostawcę, wprowadzenie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, stanu nadzwyczajnego lub w skutek przyczyn podobnych w swym charakterze do wyżej wymienionych, CEZOS zwolniony jest przez czas i w zakresie działania siły wyższej ze swoich umownych zobowiązań.

7.5  CEZOS niezwłocznie powiadomi NABYWCĘ o fakcie zaistnienia siły wyższej. W tym samym trybie i terminie CEZOS powiadomi NABYWCĘ o ustaniu okoliczności stanowiącej przeszkodę w realizacji umownych obowiązków CEZOS.

7.6  W przypadku działania siły wyższej NABYWCA nie jest upoważniony do rozwiązania, wypowiedzenia ani odstąpienia od umowy oraz nie przysługują mu żadne roszczenia z tytułu opóźnienia realizacji umowy.

7.7  CEZOS może rozwiązać umowę zachowując prawo do domagania się odszkodowania od NABYWCY w przypadku gdy NABYWCA wszczyna postępowanie likwidacyjne lub stał się niewypłacalny.

 

8. Warunki płatności

8.1  Wszelkie płatności powinny być dokonywane zgodnie z ustalaniami stron.

8.2  NABYWCA zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez CEZOS faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z indywidulanych uzgodnień stron.

8.3  Płatności dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy CEZOS wskazany na fakturze VAT i wykonane są w sposób wolny od kosztów transferu oraz od wszelkich innych obciążeń, w ustalonym terminie, bez możliwości dokonywania przez NABYWCĘ jakichkolwiek potrąceń.

8.4  NABYWCA uprawniony jest do dokonania potrącenie wzajemnych roszczeń CEZOS i NABYWCY jedynie w przypadku gdy roszczenie NABWCY wobec CEZOS zostało ustalone prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny.

8.5  Jeśli płatność jest opóźniona w odniesieniu do terminu, w którym powinna nastąpić, CEZOS jest upoważniona – bez zawiadomienia o opóźnieniu – do zaspokojenia wszystkich swoich roszczeń z gwarancji bankowej, weksla lub czeków, jakie zostały przedstawione na zabezpieczenie realizacji umowy.

8.6  CEZOS ma prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności CEZOS.

8.7  Jeśli dostawy są opóźnione z przyczyn niezawinionych przez CEZOS płatności są wymagalne w terminie pierwotnie ustalonym przez strony.

8.8  Brak terminowej realizacji przez NABYWCĘ którejkolwiek z płatności na rzecz CEZOS upoważnia CEZOS do wstrzymania realizacji dostaw i stosownej korekty terminu realizacji zamówienia w tym na termin przypadający po realizacji zaległej płatności.

8.9  Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia CEZOS do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już zawartych umów. CEZOS może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez NABYWCĘ, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia NABYWCY.

8.10  W przypadku, gdy opóźnienie w płatności przez NABYWCĘ jakiejkolwiek kwoty na rzecz CEZOS przekracza trzydzieści (30) dni CEZOS może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji NABYWCA zobowiązany jest do zapłaty na rzecz CEZOS kwoty równej kwocie wszelkich wykonanych prac i dostarczonych materiałów oraz do zapłaty na rzecz CEZOS kary umownej za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od CEZOS, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy, w wysokości 20% wartości umowy brutto. CEZOS zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

8.11  Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy CEZOS .

 

9. Odpowiedzialność

9.1  CEZOS udziela gwarancji na swoje produkty zgodnie z zapisami Karty Gwarancyjnej na produkty CEZOS.

9.2  CEZOS przekazuje NABYWCY Kartę Gwarancyjną wraz z dostawą produktów CEZOS.

9.3  CEZOS ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. CEZOS nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również za jakiekolwiek szkody, na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w ramach której produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi produkty mają być połączone.

9.4  Niezależnie od powyższego odpowiedzialność CEZOS z tytułu wszelkich szkód zostaje ograniczona do kwoty zapłaconego przez NABYWCĘ wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód powstałych z winy umyślnej CEZOS.

9.5 Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, CEZOS nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

9.6  Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych NABYWCY, odpowiada NABYWCA, nawet, jeżeli CEZOS był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu.

9.7  CEZOS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad towaru wykonanego przez NABYWCĘ z zastosowaniem produktów dostarczonych przez CEZOS.

9.8  CEZOS niniejszym wyłącza stosowanie w stosunku do nabywców będących przedsiębiorcami przepisów o rękojmi za wady produktów.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1  Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku zawarcie lub wykonaniem umowy przy użyciu niniejszych OWS strony poddają pod rozstrzygniecie sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę CEZOS .

10.2  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdą zastosowanie przepisy prawa polskiego i polskiego Kodeksu Cywilnego.

Pobierz

Pobierz